Krantjespeciaal.nl

Privacy verklaring

Krantjespeciaal.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens

Krantjespeciaal.nl

Hoge der A 31

9712AE Groningen

 

2. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Krantjespeciaal.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Krantjespeciaal.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Naw-gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Betalingsgegevens

 

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

 

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Krantjespeciaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Krantjespeciaal.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor het verzenden van het Krantje Speciaal. U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten. Het afhandelen van klachten via onze website Krantjespeciaal.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Krantjespeciaal.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Krantjespeciaal.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Alle gegevens worden in ieder geval na een week gewist.

 

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Krantjespeciaal.nl deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Krantjespeciaal.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Krantjespeciaal.nl gebruikt analytische cookies (anoniem). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Krantjespeciaal.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u uw keuze aanpassen via de volgende pagina: www.Krantjespeciaal.nl/cookie-informatie.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Krantjespeciaal.nl in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Krantjespeciaal.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Krantjespeciaal.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@Krantjespeciaal.nl.

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.